O projekcie

Informacje o projekcie


30 października 2019 r. Gmina Aleksandrów podpisała umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu Termomodernizacja Budynku szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Numer projektu: RPLU.05.02.00-06-0029/19

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość projektu: 1 143 963,26 zł

Wydatki kwalifikowalne 872 879,38 zł , w tym kwota dofinansowania : 741 947,44 zł

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Aleksandrów poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej. W celu oceny istniejącego stanu użytkowania energii oraz określenia możliwości poprawy tego stanu przeprowadzony został audyt energetyczny budynku, który pozwolił na określenie zakresu prac i wybranie optymalnego wariantu termomodernizacji.

Zakres projektu: Projekt obejmuje swoim zakresem docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę źródeł oświetlenia, montaż ogniw fotowoltaicznych oraz montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Instalacja c.o. będzie wyposażona w system zarządzania  i monitorowania energią umożliwiający zmniejszenie a zarazem szczegółowe określenie zużycia energii.

Kluczowe wskaźniki projektu:

  1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
  3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
  4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2 729,65 m2
  5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 9,76 kWe
  6. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 635,30 [GJ/rok]
  7. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 35,25 MWhe/rok
  8. Produkcja energii  elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 7,80 MWhe/rok
  9. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 75,50 CO2 /rok
  10. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 299 800 kWh/rok.

Portal do zarządzania energią pochodzącą z OZE przygotowała firma DEVCOMM ICT.

devcomm